Prawnik Szczecin / Stalking – uporczywe nękanie

Stalking – uporczywe nękanie

6 czerwca 2011 r. w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo, tzw. stalking. Wyjaśnijmy, że stalking to złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się – np. przez telefon, SMS, e-mail czy też w postaci komentarzy zamieszczanych w internecie – które wywołać może u innej osoby poczucie zagrożenia.

Zgodnie z dodanym do Kodeksu karnego przepisem art. 190a odpowiedzialności karnej będzie podlegał każdy, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Za takie zachowanie grozić będzie kara trzech, a nawet do dziesięciu lat pozbawienia wolności – jeżeli ofiara nękania targnie się na swoje życie. Nowe regulacje dotyczą również wykorzystywania wizerunku poszkodowanego lub jego danych osobowych w celu wyrządzenia szkód majątkowych (art. 190a § 2 k.k.).

Stalking to nie tylko zachowanie powtarzające się systematycznie, ale także pojedyncza czynność, taka jak umieszczenie w internecie zdjęć osób poszkodowanych czy też utworzenie na naszej klasie, Facebooku, czy innym portalu społecznościowym konta osoby bez jej zgody i wiedzy. Bezkarnie nie będą się mogli czuć również sprawcy zamawiający np. na Allegro bądź biorący udział w innych akcjach tego typu, na koszt ofiary towar czy usługę.

Przestępstwo stalkingu jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego. Przy ściganiu omawianego przestępstwa mogą wystąpić trudności dowodowe. Problemy będą występowały w postępowaniu dowodowym w szczególności w przypadku, gdy do nękania nie dojdzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przykładowo, gdy ktoś będzie kogoś napastował werbalnie czy wykonywał tzw. głuche telefony. Wówczas udowodnienie sprawstwa osób nękających (stalkerów) będzie utrudnione.

W takiej sytuacji warto, aby pokrzywdzeni przestępstwem stalkingu udali się po pomoc do radcy prawnego. Radca prawny skompletuje materiał dowodowy tak, aby wykazać przed Sądem, iż nękanie faktycznie wystąpiło i było ono uporczywe. Dodatkowo radca prawny będzie czuwać, aby wszelkie interesy pokrzywdzonego były jak najlepiej reprezentowane. Fachowa pomoc radcy prawnego, również jego wsparcie w często trudnych przypadkach, spowoduje, że pokrzywdzeni zyskają pewność w walce z tym coraz powszechniejszym i negatywnym zjawiskiem.